بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

ماشین حساب مارتینگل

اخیرا دسترسی های غیرعادی به چند حساب صرافی OKEx انجام شده است. به دلیل سیستم امنیتی صرافی OKEx، تمام برداشت ها ناموفق بودند. هرچند تراکنش ها پرهرج و مرج بودند و منجر به ضرر قابل توجهی شدند.

مشاوران (تیپستر) شرط بندی تا چه اندازه مثمر ثمر خواهند بود؟

مشاوران شرط بندی اغلب میزان های بالای ضرب را وعده می دهند که شما را به ثروت می رساند. با اینکه وعده های سودهای بزرگ، طمع آور است، چگونه می توانید تفاوت بین یک مشاور سودبخش و یک فروشنده را بیان کنید. بخوانید تا دو فاکتوری ماشین حساب مارتینگل ماشین حساب مارتینگل که نیاز دارید قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام کارشناس انتخاب های درستی دارند ارزیابی کنید، را بیابید.

در مقاله قبلی، مارک تِیلور توضیح داد که چگونه شانس در شرط بندی تاثیرگذار است و ایا سود همیشه نشانه ای از شرط بندی ماهرانه است. به عنوان نمونه با استفاده از یک سری از پرتاب های سکه، مارک از یک ماشین حساب جفتی برای محاسبه احتمال ایجاد یک سود بعد از ده شرط پیاپی، استفاده نمود.

توزیع جفتی (یا دوتایی) به خوبی برای پیشنهادات ۵۰-۵۰ مانند گسترش هدف (Point Spread) یا مارکت های هندیکپ آسیایی مناسب است، جایی که ضرائب برای خر طرف حتی به پول هم نزدیک است، یا کمی بعد از اینکه سایت شرط بندی بودجه شرط بندی خود را اعمال کند. با این حال، اغلب، شرط بندان روی همه‌ی رقم های مختلف قیمتی با همه‌ی گونه های مختلف شرط بندی شرط می بندد، برای مثال بازارهای ۱X2 در فوتبال یا شرط بندی در مسابقات تنیس.

در چنین شرایطی، ما می توانیم به اینکه چه چیزی به عنوان توزیعِ-تی (t-distribution) و تستِ-تی کارآموز (student’s t-test) برای مفهوم آماری شناخته شده، و از آن استفاده می کند، اعتماد کنیم. در این مقاله شرط بندی، من توضیح می دهم که چگونه از توزیع تی برای سنجش عملکرد یک تیپسترِ شرط بندی استفاده کنیم.

درازای پیشینه‌ی یک تیپستر

توزیع تی خیلی بیشتر شبیه به توزیع معمولیِ به شکل زنگ درآمده (bell-shaped) است و برای تعداد شرط های حدودا بالای ۳۰ مورد، برای تمام اهداف و مقاصد یکسان است. آزمایش تی احتمال اینکه یک سود از یک سری شروط توسط شانس اتفاق بیافتد را بررسی می کند.

هر چه احتمال کمتر باشد، امکان آن بیشتر است که چیز دیگری مانند مهارت شرط بند، سوددهی آنان را توضیح دهد. آزمایش تی به سادگی بازدهی مشاهده شده‌ی شرط بند را با یک انتظار نظری (تنها با در نظر گرفتن شانس) که توسط مارکتی که آنها در آن شرط بندی می کنند را می سنجد.

معمولا این یک ضرر معادل با بودجه سایت شرط بندی خواهد بود، یا حتی اگر شرط بند سختی زیادی می کشد تا بهترین قیمت را با استفاده از یک ابزار مقایسه ضرائب پیدا کند را نقض می کند.

کاملا واضح است که هرچه سوددهی بیشتر باشد، نمره تی بیشتر است و از نظر آماری مهم تر از پیششینه‌ی شرط بندی می باشد، به عبارتی دیگر، احتمال آن بیشتر است که آن مهارت است که بخشی از کار را بر عهده دارد. نمره تی مستقیما متناسب با میانگین بازدهی مازادِ یک شرط بند، بیش از حد انتظار است.

مشابها، هر چه پیشینه بیشتر باشد (برای بازدهی برابر) احتمال آن بیشتر است که چیزی به غیر از شانس در کار است. به عنوان مثال یک شرط بند با بازدهی ۱۲۰ درصدی در سرمایه را در نظر بگیرید. نفر اول، آن را از ۱۰ پول شرط بندی به دست آورده، دومی از ۱۰۰ تا. کدامیک بیشتر احتمال دارد تا یک شرط بند ماهر باشد؟

اگر شک دارید، دوباره به پرتاب سکه ها فکر کنید. بزمین نشستن شش شیر مثبت از ۱۰ پرتاب واضح است که خیلی بیشتر از بزمین نشستن ۶۰۰ شیر مثبت از ۱۰۰۰ پرتاب با تنها فرضِ شانس، شبیه است. اگر کسی ۶۰۰ شیر یا بیشتر به زمین بگذارد، ممکن است یک نفر متفکرانه به اینکه سکه یکسویه بشود، شک کند.

به همین ترتیب، ما بیشتر احتمال می دهیم نتیجه بگیریم که یک شرط بند با یک پیشینه سودی بالا، مهارت را نشان می دهد. نمره ماشین حساب مارتینگل تی در واقع متناسب با چهار چوبِ تعدادِ شرط ها می باشد.

ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه

تاثیر ضریب های شرط بندی کمتر احساس می شود. در واقع، یک بازدهی ۱۲۰ درصدی روی سرمایه از سوی ضرائب شرط بندی حول محور ۱٫۲۵، خیلی بهتر از شاخصِ مهارت نسبت به یک سودهی برابر از سوی ضرائب شرط بندی حول ۵٫۰۰ است. شرط بندی روی نتایج احتمالی کمتر (ضرائب طولانی تر)، ذاتا ریسک پذیر است (با فرض شروط برابر)، چرا که این در گروی تغییر پذیریِ تصادفی، بیشتر است.

به عبارت دیگر، بازدهی ها ناپایدارتر هستند. ۱۹ یا ۲۱ برنده در ضرائب ۵٫۰۰، به ترتیب بازدهی ۹۵% یا ۱۰۵% را تحویل می دهد. در مقابلف ۷۹ یا ۸۱ برنده در ضرائب ۱٫۲۵، سود ۹۸٫۷۵% یا ۱۰۱٫۲۵% در طول بازدهی را نشان می دهد. شرط بندی ضرائب طولانی تر اشاره بر آن دارد که ریسک بیشتر برای گرفتن پاداش بیشتر وجود دارد.

ما می توانیم تاثیر ضرائب شرط بندی را بوسیله مفهوم معیار در سودها و ضررهای پیشینه‌ی شرط بندی ببینیم. برای شرط بندی مرحله ای (سطحی)، مفهوم معیار می تواند توسط دنبال کردن مقدار به دست آید. برای شرط بنید سطحی، مفهوم معیار می تواند توسط عبارت زیر توضیح داده شود.

جایی که ضرائب میانگین o را برای پیشینه شرط بندی ارائه می کنند و r بازدهی واقعی شرط بند است. مفهوم معیار در سودها و ضررها که در ضرائب ۵٫۰۰ شرط بندی می شود، بیشتر از چهار برابر بزرگتر از هنگامی است که در ضریب ۱٫۲۵ شرط بندی می شود. فرض کنید که بازدهی های مورد انتظار (تنها بر پایه شانس) ۱۰۰% باشند (یا حتی شکسته شود)، نمره تی توسط معادله زیر داده می شود:

اینجا n به معنی تعداد شرط بندان است. در نتیجه، نمره تی برای بازدهی های متعادل و درازای (مدت) پیشینه‌ی شرط بندی، بیش از هشت برابر کوچکتر از شرط بندی در ضرائب ۵٫۰۰ در مقایسه با ۱٫۲۵ می باشد.

باید روشن شود که آرشیوهای برتر بدست آمده از طریق ضرائب طولانی تر در شرط بندی، همانگونه که در بازارهایی مثل مسابقه اسب سواری به نوعی موجود است، لزوما نشانه‌ی استعداد در پیش بینی بهتر نیستند. همین مقدار از شانس، درصد بازدهی های بیشتری را به همراه دارد.

از این جهت، سنجش پیشینه های شرط بندی که تنها درصد بازدهی ها را مطرح می کند، همانطور که رایج است هنگام رتبه بندی تیپسترها، اساسا غلظ انداز هستند. با در نظر گرفتن ضرایب شرط بندی، نمره تی یک میزان از کیفیتِ بازدهیِ تعدیل شده با ریسک را اضافه بر انتظار ارائه می دهد.

محاسبه شانس

قدم آخر، تبدیل نمره تی (t-score) به یک احتمال (مقدارِ p) است که یک پیشینه از احتمالات می تواند تنها توسط شانس طلوع کند. اینها با مایکروسافت اکسل و با استفاده از تابع TDIST می تواند ساخته شود. این به شکل TDIST می باشد (t، درجه آزادی، خط ها)، جایی که t به معنی t-score است در حالی که درجه آزادی، تعدادِ قیمت های مطلقِ داده ها می باشد و معادل با تعداد شرط ها، منهای یکی است.

بحث خط ها (tails) می تواند یکی (برای آزمایش تی تک خط شده) یا دوتا (برای آزمایش تی ۲-خط شده) باشد. از آنجا که ما واقعا علاقه به این داریم که چه سودی از نظر آماری قابل توجه است، فُرمِر در این مورد اولویت دارد. متناوبا، یکی از آنها می تواند با استفاده از یک محاسبه‌گر آنلاین ساخته شود که در آن این مقادیر می ماشین حساب مارتینگل توانند وارد شوند.

در جدول زیر نمونه هایی از نمره t و مقدار p مربوط به آنها برای پیشینه شرط بندی ۱۰۰ شرط و یک بازده در سرمایه گذاری ۱۲۰٪ نشان داده شده است.

موضوع: مدیریت سرمایه در ترید


تاریخ عضویت Mar 2021 نوشته ها 164 تشکر 3,589 1,481 بار در 175 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 1 پست برچسب زده شده در 0 تاپیک

نوشته اصلی توسط irSeyedAli

به دلیل اینکه منم مثل شما فکر میکردم چندین ماه کار خودمو میکردم با با لات بالا مثلا یه لات در 1000 دلار معامله میکردم . با وین ریت 84درصد تحلیل کردم در عرض دو ماه از هزار دلار به 5900 دلار رسیدم اما در یک پوزیشن سی درصدش نابود شد .
دوتا ایراد اساسی داره . یکی اینکه امثال من و شما عاشق تایم فرید های یک دقیقه و پایین هستیم . و خیلی اوقات قیمت به نقطه حمایتی در تایم فرید های دیگه میرسه که ما متوجه نمیشیم و بک حرکت شارپ انجام میده . بعد ما منتظریم تا یخورده بیاد پایین ببندیم . خیلی اوقات بهمون فرصت خروج با ضرر کم میده و نمیبندیم خیلی اوقات هم فرصت خروج نمیده و چشم باز میکنی در 15 حتی 30 درصد ضرر هستی . و دیگه توانایی روحی مدیریت معامله نداری ..

اما در مورد اصل سوال شما نمیدونم دوره پرایس هستید یا خیر بعد از 9 ماه کار کردن روی دوره فرکتالی من در دوره پرایس با ماشین حساب مدیریت حجم انجمن و نحوه دقیق و مطمئن ورود در معامله اشنا شدم . ببینید حقیقتا در ریسک به ریوارد یک به یک موقعیت معاملاتی در بازار بسیار زیاد هست . اما در ریسک به ریوارد دو موقعیت ها کمتر میشن اما نکته مهم اینه که نقطه ای که استاد میگن وارد شیم در صد درصد مواقع ریسک به ریوارد یک رو میدن و در بالای 90 درصد مواقع ریسک به ریوارد دو رو میده .
یعنی شما تحلیل کن با سه درصد وارد شو به راحتی با R به R یک خارج شو . این یعنی شما دقیقا وقتی به تارگت یک میرسی دقیقا به اندازه ریسکت سود کردی یعنی سه درصدت رو در یک معامله گرفتی . و قضیه تمام شده است حالا اگر شما تارگت دو رو هم بگیری حداقل 6 درصد گرفتی .
این پست رو هم ببینید 92 .

سلام و وقت بخیر ممنون از توجه شما

این پست مال چند ماه قبله و دقیقعا منم به نتیجه ای که شما رسیدین رسیدم و الان دارم فقط درصد مشخصی از بالانس رو با وجود حد ضرر درگیر میکنم و خیلی هم ارامش بیشتری دارم تویی روش قبلی هم موفق بودم ولی همونجوری که فرمایش کردین ضرر زیاد شد و به یک نکته رسیدم گه ما باید تمام سخن هایی استاد رو گوش بدیم نه اونایی که دوست داریم هزار بار گفتن که خودشون وقتی که با وجود حدضرر و مدیریت سرمایه دقیق به ماشین حساب مارتینگل سود دهی رسیدن و بی نیاز شدن دیگه بدون حد ضرر و با مدیریت سرمایه شناور ترید کردن و فک کنم ما میخواستیم پامون رو روی پله اخر بزاریم.

تشکر از شما موفق باشید

7 کاربر برای این پست سودمند از mamad7575 عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Aug 2021 نوشته ها 281 تشکر 730 1,891 بار در 283 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 5 پست برچسب زده شده در 2 تاپیک

نوشته اصلی توسط mamad7575

سلام و وقت بخیر ممنون از توجه شما

این پست مال چند ماشین حساب مارتینگل ماه قبله و دقیقعا منم به نتیجه ای که شما رسیدین رسیدم و الان دارم فقط درصد مشخصی از بالانس رو با وجود حد ضرر درگیر میکنم و خیلی هم ارامش بیشتری دارم تویی روش قبلی هم موفق بودم ولی همونجوری که فرمایش کردین ضرر زیاد شد و به یک نکته رسیدم گه ما باید تمام سخن هایی استاد رو گوش بدیم نه اونایی که دوست داریم هزار بار گفتن که خودشون وقتی که با وجود حدضرر و مدیریت سرمایه دقیق به سود دهی رسیدن و بی نیاز شدن دیگه بدون حد ضرر و با مدیریت سرمایه شناور ترید کردن و فک کنم ما میخواستیم پامون رو روی پله اخر بزاریم.

تشکر از شما موفق باشید

5 کاربر برای این پست سودمند از irSeyedAli عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Nov 2021 محل سکونت Dubai نوشته ها 64 تشکر 138 225 بار در 65 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 0 پست برچسب زده شده در 0 تاپیک

نوشته اصلی توسط amino

سلام وقت بخیر.
حجم کلیتون رو که متناسب با مدیریت سرمایه هست تقسیم بر سه کنید.
مثلا حجمی که متناسب با مدیریت سرمایتون هست یک لاته.شما میتونید در منطقه ورود سه تا 0.33 لات وارد بشید.
امینو

با سلاو خسته نباشید استاد عزیز
منظور شما منظقه ورود یعنی منظقه رو شناسایی کنیم و اول و وسظ و انتها اوردر بچینیم ؟ یا در یک قیمت 3 تا معمامله جدا گانه باز کنیم؟
چون حالت اول اگر فقط نقطه اول ورود بده ما به جای 3 درصد ممکنه به خاطر حجم کمتر 1 درصد بگیریم با توجه به تی پی که در نظر گرفته بودیم و تحلیل که کرده بودیم قیمت بالا یا پایین می ره .
مشکل من دقیقا همین جاست بین دو راهی گرفتن 3 درصد از یک تحلیل که زمان روش گزاشتم با یک حجم کلی و یا تقسیم اون به سه قسمت و کم کردن ریسکم و در مقابل احتما نگرفتن هدف 3 درصد روزانه ام می مونم چه جوری باید این رو مدیریت کنم ممنونم از شما

3 کاربر برای این پست سودمند از aryana7000 عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Oct 2020 محل سکونت Bafq نوشته ها 8 تشکر 255 200 بار در 8 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 0 پست برچسب زده شده در 0 تاپیک

سلام به استاد و بقیه دوستان. وقتتون بخیر.
سوالی که مدت هاست ذهن منو درگیر کرده اینکه استاد همه جا تاکید بر گرفتن 3درصد دارند. و حالا وقتی اومدیم لایو 1درصد. حالا مثلا من اومدم ریل و میخوام روزی 1 درصد بگیرم.وقتی پوزشین باز میکنم حداقل به خاطر اسپرد دو یا سه درصد توی ضررم و کلا یک درصد میخوام. من الان حد ضررم رو کجا بزارم که ریسک به ریوارد رعایت بشه؟؟؟جدا از حرکت قیمت در خلاف جهت پوزشین. ایا میتونیم راهکاری اعمال کنیم؟؟
اگه استاد یا بقیه دوستان کمکی بکنن ممنون میشم ازتون. @amino

3 کاربر برای این پست سودمند از mohammad fx عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت May 2021 نوشته ها 60 تشکر 143 386 بار در 61 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 0 پست برچسب زده شده در 0 تاپیک

نوشته اصلی توسط mohammad fx

سلام به استاد و بقیه دوستان. وقتتون بخیر.
سوالی که مدت هاست ذهن منو درگیر کرده اینکه استاد همه جا تاکید بر گرفتن 3درصد دارند. و حالا وقتی اومدیم لایو 1درصد. حالا مثلا من اومدم ریل و میخوام روزی 1 درصد بگیرم.وقتی پوزشین باز میکنم حداقل به خاطر اسپرد دو یا سه درصد توی ضررم و کلا یک درصد میخوام. من الان حد ضررم رو کجا بزارم که ریسک به ریوارد رعایت بشه؟؟؟جدا از حرکت قیمت در خلاف جهت پوزشین. ایا میتونیم راهکاری اعمال کنیم؟؟
اگه استاد یا بقیه دوستان کمکی بکنن ممنون میشم ازتون. @amino

سلام
اگه رعایت نمیشه نباید وارد معامله بشید.
راهکار های دیگه هم اینه که حجمتونو کم تر کنین یا مقدار پیپ بیشتری برای سود خود در نظر بگیرید.

4 کاربر برای این پست ماشین حساب مارتینگل سودمند از alimoosavi4 عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Feb 2021 نوشته ها 138 تشکر 767 488 بار در 133 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 1 پست برچسب زده شده در 0 تاپیک

سلام ارادت خدمت استاد بزرگوار امینو عزیز و دوستان کوشا در آکادمی
به نظر من هم مدیریت سرمایه هم بخش روانشناسی در مارکت اومده تا در شرایط سخت و بحرانی به دادمون برسه، چرا که وقتی همه چیز گل و بلبل باشه یک ربات هم میتونه به جای ما ترید کنه و طبیعتا کسب سود کنه. ما توی این شرایط علاوه بر مبحث روانشناسی( که خارج از این مبحثه ) مدیریت سرمایه رو رعایت میکنیم.مدیریت سرمایه چیزی نیست جر اینکه ما چقدر حاضر هستیم سرمایه مون به مخاره بندازیم و در صورت از دست رفتن اون به کلیت و اصل حسابم.ن اسیبی نرسه و قدرت باز افرینی اون حساب برامون به راحتی مهیا باشه و همینطور میزان این خطر یا ریسک به میزانی باشه که از لحاظ روانی بار زیادی به ما وارد نکنه که شرایط معامله گری و ادامه روند رو برامون سخت کنه.
این نوع از مدیرت ماشین حساب مارتینگل کردن مبلغ بالانس حساب میتونه با اهرم میزان درگیری حساب در یک معامله و میزانن حد ضرر ما در همون معامله رابطه مستقیم داشته باشه. البته لازم به ذکره دو فاکتور میزان درگیری حساب و همینطور حد ضرر باید ارتباط تنگاتنگی با میزان مهارت و تسلط تریدر داشته باشه.
مثلا من خودم در اوایل یک حساب باز میکردم و شده حتی در 30 دقیقه یک حساب رو به دو برابر رسوندم و همون حساب رو در چند دقیقه کال کردم! در این نوع معاملات نشونه ای از شناخت مدیریت سرمایه وجود نداره یعنی یا تریدر نمیدونه اصلا باید حجم ورودش چقدر باشه یا اینکه از لحاظ روانی به درجه ای از تسلط نرسیده که جلوی طمع خودش نسبت به کسب سود رو بگیره.
فاکتور مهم دیگه در مدیریت سرمایه که توی مثال خودم بیان کردم یکم روانشناسیه و همون کنترل طمع در یک معامله هست.
اگر همه مطالب بالا رو در یک جمله بخوام بگم مدیریت سرمایه مسزان تحمل ریسکی هست که در صورت وقع ضرر به بالانس و روحیه معامله گر آسیبی جبران ناپذیر وارد نشه
سوال دوم:
من دوستانی دارم که توی این مارکت چندین سال فعالیت میکنند و به قولی یک روز دو برابر سود میکنند و توی یک ترید حساب و کال میکنند.
اونها به مباحث تکنیکال مسلط شدن مارکت و میفهمند و سیستم ترید مخصوص به خودشون دارند و نتیجه معاملاتشون نشون نشون میده معامله گر بدون رعایت مدیریت سرمایه هرگز هرگز و با تاکید میگم هخرگز در مارکت سود نمیکنه.
به نظرم اگر از روانشناسی فاکتور بگیریم بدون مدیریت سرمایه احتمالا سود کردن در این مارکت سو تفاهمی بیش نیست.
به نطرم کسانی که سودای یک شبه پولدار شدن در این مارکت و دارن شدیدا در برابر مدیریت سرمایه مقاومت میکنند .
سوال سوم:
فکر کنم توی توضیحات اول این سوال و جواب دادم
من فکر می کنم مدیریت سرمایه معقول ارتباط مستقیم به تسلط تریدر به سیستم، مارکت و مباحث روانشناسی داره و با در نظر گرفتن این فاکتور های مدیریت سرمایه معقول میزان ریسکی هست که با وجود اون و در سورت تضرر در یک ترید سرمایه تریدر به مخاطره نیوفته
برای یک تریدر میزان 1 درصد و تریدری 5 درصد و البته تریدیرکی با تسلط جناب امینو بدون حد ضرر
تسلط جناب امینو رو برای این گفتم که ماشین حساب مارتینگل دیدم برخی دوستان با میزان تسلط اندک بدون گذاشتن حد ضرر و فقط به این دلیل که جناب امینو بدون اس ال ترید میکنند حد ضرر نمیگذارند و کال میشوند
من بارها از کلمه ارتباط تسلط و ارتباط اون با مدیریت سرمایه گفتم
سوال جهارم:
با داشتن یک تنها یک سیستم معاملاتی شخصی که میزان نرخ برد ان بیش از پنجاه درصد باشه و رعایت مدیریت سرمایه میشه به سود مستمر رسید
سوال پنجم
مدیریت سرمایه به عواملی چون بازار هدف یعنی چیو قراره معامله کنیم و در کدام بازار
میزان بالانس که قراره وارد مارکت بشیم
توانایی تسلط ما به روانشناسی مارکت
میزان پذیرش ما ا از ضرر احتمالی

در انتها دو گراف و به اشتراک میزارمکه اولی بدون رعایت مدیریت سرمایه هست و دوی با رعایت مدیریت سرمایه است
البته روزهایی بوده که مدیریت سرماایه رو رعایت نکردم و دقیقا همون روزها در گراف دره های عمیقی مشاهده میشه

گراف دوم ادامه همون گرافه
البته لازمه جمله ای زیبا از جناب دارن هاردی که باعث شد کمی پایبند بشم به مدیریت سرمایه رو اینجا بیارم


این حساب از عدد 133$ قبل از رعایت مدیریت سرمایه در طی مدت کمتر از 20 روز کاری به عدد 400$ دلار رسید
در انتها از امینو عزیز سپاسگذارم
ارادتمند
محمد حسین

آموزش بازار فارکس

برای کسب موفقیت در معاملات فارکس، معامله گر نیازمند گذراندن دوره آموزش بازار فارکس می باشد.

هم اکنون به دلیل وجود اینترنت، دسترسی کاربران به وب سایت ها و کتابهای آموزشی آنلاین که به نوعی آموزش رایگان فارکس هستند، فراهم شده است.

آنها می توانند از طریق این منابع با نحوه معامله در فارکس آشنایی پیدا کنند.

اما برای آموزش بازار فارکس بویژه برای کشورهایی که دارای محدودیت هایی در خصوص فعالیت بازارهای آنلاین مالی هستند، آموزش آنلاین فارکس نیز گزینه بسیار مناسبی می باشد.

ثبت نام در آموزش بورس فارکس بصورت آنلاین فواید بسیار زیادی برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

البته نکته دیگری هم وجود دارد و این است که شما می توانید به آموزش تصویری فارکس یعنی ویدئوهای منتشر شده در وب سایتهای مختلف از جمله آپارات و یوتیوب مراجعه کنید.

حتی در بعضی وب سایت ها نیز مطالبی با عنوان دانلود آموزش فارکس یا پکیج های آموزشی قرار گرفته اند.

اما به هر حال با وجود تمام دسترسی هایی که از طریق اینترنت برای کسب اطلاعات در خصوص آموزش بازار فارکس فراهم شده است، دریافت آموزش مقدماتی توسط متخصصان خبره این بازار، از نقطه شروع راه را برای معامله گر هموار خواهد ساخت.

به یاد داشته باشید که یکی از عوامل مهم در یادگیری فارکس و کسب موفقیت در آن، تجربه است. در اصطلاح می توان گفت تجربه بهترین آموزگار است.

بطور کلی، یادگیری اصول معامله فارکس (نحوه معامله جفت ارزها)، آشنایی با اپلیکیشن فارکس، پیدا کردن بروکر قابل اعتماد، داشتن اطلاعات به روز اقتصادی و بکار گیری ابزار تحلیل بازار و استراتژی های مناسب می توانند در کنارهم منجر به موفقیت در معاملات بازار فارکس شوند.

برای یادگیری بهتر نیز می توانید ابتدا با باز کردن یک حساب آزمایشی شروع به معامله در فضای فارکس نمایید.

آخرین معامله فارکس

آخرین معامله فارکس تعیین کننده درجه موفقیت شماست. تجارت فارکس یک روند پیوسته است، به این معنا که معاملات شما در یک زنجیره متصل به یکدیگر هستند. هرکدام این معاملات ذهنیت شما را برای ورود به معامله بعدی مهیا می کند. آخرین معامله خوب، کمک میکند معاملات بعدی نیز در جهت مثبت حرکت کند. دلیل این پیروی، نوع تفکر و ذهنیتی است که از خود می سازید.
آخرین معامله فارکس چه اهمیتی در تجارت فارکس دارد؟ تاثیر آخرین معامله خوب بر سایر معاملات بعدی چگونه است؟ جفت های اصلی فارکس کدامند؟ استراتژی دقیق چه کمکی به معاملات شما می کند؟ زمان خوب معامله چیست؟
این مقاله به شما کمک می‌کند یکی از بزرگترین نقص‌های روانی را که در مسیر موفقیت شما در تجارت فارکس قرار دارد، از بین ببرید. ابتدا ما مشکل را شناسایی می کنیم و سپس به شما در درمان آن و جلوگیری از بازگشت آن کمک می کنیم. اساساً، ما می‌خواهیم شما را در برابر یکی از بدترین «بیماری‌ های تجاری» که هر ساله بسیاری از معامله‌گران را می‌کشد واکسینه کنیم. این “بیماری” معامله چیزی است که اغلب پس از آخرین معامله فارکس ایجاد می شود.
لطفا نظرات ارزشمند و سازنده خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام، با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید تا پاسخ سوالات خود را بیابید.

بازدهی سرمایه ROI

بازدهی سرمایه roi مفهومی است که درک آن می تواند در رسیدن به اهداف معاملاتی شما موثر باشد. همه چیز به نرخ بازده، افق زمانی، مالیات و تعداد زیادی از عوامل دیگر بستگی دارد. معامله گران برای کمک به برنامه ریزی استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت خود، از محاسبه گر یا ماشین حساب بازدهی سرمایه استفاده می کنند.
آیا می دانید بازده افزایش سرمایه چیست؟ بازده سرمایه به ارزش بازار چگونه محاسبه می شود؟ محاسبه بازده سرمایه به کار رفته توسط معامله گران چه فایده ای دارد؟
بازدهی سرمایه roi معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده اید مقایسه می کند. در ادامه مقاله نگاهی به نحوه استفاده از آن توسط سرمایه گذاران فردی و کسب و کار می اندازیم.
خواهشمندیم نظرات ارزشمند خود را در رابطه مطالب این مقاله برای ما بفرستید و در صورت ایجاد هرگونه ابهامی در این زمینه، به مشاورین نیکس مراجعه کنید تا پاسخ سوالات خود را بیابید.

بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران اصلی بازار فارکس به چه کسانی القاب می گردد؟ بازار فارکس به زبان ساده را می توان اینگونه بیان کرد بازاری پر از رقابت و همچنین می توان آن را بازار سود و ضرر نیز دانست. ورود به بازار فارکس قوانین و ضوابط خاصی را می طلبد و اگر ندانیم که چگونه به بازار فارکس وارد شویم نمی توانیم به آنچه که انتظارش داریم از بازار فارکس دست یابیم. این مقاله که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد گذری خواهد داشت بر بازیگران اصلی بازار فارکس، آنها که نبض بازار در دست آنهاست! توصیه می کنیم این مبحث را از دست ندهید و تا انتها با ما باشید.
بازیگران بازار فارکس و یا به عبارتی بازیگران اصلی بازار فارکس قواعد بازی را به خوبی می دانند و چون قدرتمند می باشند قادرند بازار را به سمت و سویی که می خواهند سوق دهند.
بازار فارکس امروز نیازمند دانش و علم به روز دنیای معامله گری است. در ادامه خواهیم دید که اداره کنندگان بازار فارکس امروز چه کسانی هستند؟ و آیا این بازیگران شکست می خورند؟ همینطور بازار فارکس در ایران را بررسی خواهیم کرد.

تغییر روند در فارکس

تغییر روند در فارکس بیانگر تمایل برای قیمت به حرکت در یک مسیر خاص در طی یک دوره زمانی است. روندها می توانند بلند مدت، کوتاه مدت، صعودی، نزولی و حتی جانبی باشند. موفقیت با سرمایه گذاری در بازار فارکس به توانایی سرمایه گذار در شناسایی روندها و موقعیت خود برای نقاط ورود و خروج سودآور گره خورده است. آیا می دانید تغییر روند در بازار فارکس به چه معناست؟ اندیکاتور تغییر روند را می شناسید؟ نشانه های تغییر روند چیست؟ تغییر روند تکنیکالی یعنی چه؟
روند ها در لغت به معنی جریان است. منظور ما از روند تغییرات بازار این است که در حال حاضر ظر عوامل مختلف بازار از جمله قیمت ها دچار ماشین حساب مارتینگل تغییراتی شده است. تغییر روند در فارکس نیز دقیقا به همین موضوع اشاره دارد. بازار فارکس بازار گسترده ای است که روند های گوناگونی در بازه های زمانی مختلفی به خود می بیند. گاهی این روند ها چنان ناگهانی و غیر قابل پیشبینی رخ می دهند که معامله گران مبهوت می مانند. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که معامله گر باید بتواند با تغییر روند در فارکس همراه شود، شرایط حاصل از آن را کنترل کند و عملکرد خود را با توجه به آن روند تنظیم کند.
خواهشمنديم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

نقطه ورود و خروج

نقطه ورود و خروج بیانگر زمان بندی مناسب برای انجام معامله و دست کشیدن از معامله است. این موضوع چنان اهمیت دارد که گاهی یک دانش مجزا تلقی می شود که لازم است هر معامله گر برای فعالیت در بازار این دانش را فرا گیرد. تشخیص اینکه چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید، نقش پر رنگی در سودآوری یا حتی ایجاد ضرر ایفا می کند. آیا می دانید نقاط ورود و خروج چیست؟ نقطه ورود و خروج در پرایس اکشن به چه معناست؟ چگونه می توان نقاط ورود و خروج را تشخیص داد؟
معمولا هر معامله دارای فرآیندی پر فراز و نشیب است. معامله گران در این فراز و نشیب ها سود و ضرر های مختلفی را تجربه می کنند. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که معامله گر بداند نقطه ورود مناسب و سودآور در معامله کجاست. علاوه بر این باید بداند که زمان مناسب برای خروج از معامله پیش از آنکه معامله شکست بخورد یا ضرر به بار آورد، چه زمانی است. اندیکاتور نقطه ورود و خروج دقیقا همین مسئله را برای ما حل می کند. در ادامه مقاله مطالب بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
با ارسال نظرات و سوالات خود در انتهای مقاله ما را جهت بهبود مقالات ما را یاری نمایید .

تراز پرداخت

تراز پرداخت ها (Balance of payments) حسابداری از معاملات بین المللی یک کشور برای یک دوره زمانی خاص می باشند. هر تراکنشی که باعث سرازیر شدن پول به یک کشور شود، اعتباری به حساب BOP آن کشور است و هر تراکنشی که باعث خروج پول شود، با عنوان بدهکار شناخته می شود. آیا می دانید تراز پرداخت خارجی چیست؟ انواع آن را می شناسید؟
حساب BOP شامل حساب جاری است که عمدتاً جریان کالاها و خدمات را اندازه گیری می کند. به علاوه حاوی حساب سرمایه ای است که شامل نقل و انتقالات سرمایه و تحصیل و واگذاری دارایی های تولید نشده و غیر مالی است. همچنین در بر دارنده حساب مالی است که جریان های سرمایه گذاری را ثبت می کند.
در یک جمع بندی کلی از BOP می توان گفت که تراز پرداخت ها (Balance of payments) حسابداری از تراکنش های بین المللی یک کشور در یک دوره زمانی معین، معمولاً یک فصل یا سال تقویمی می باشند که مجموع تراکنش‌های صرفاً مالی، و همچنین مواردی که شامل کالاها یا خدمات می‌شود، بین افراد، مشاغل و سازمان‌های دولتی در آن کشور و سایر نقاط جهان را نشان می دهند. در ادامه با این مفهوم و انواع BOP بیشتر آشنا خواهید شد.
خواهشمنديم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.

جومو در فارکس

جومو در فارکس یک مفهوم مهم برای معامله گران است که بر نیاز به برداشتن یک گام به عقب، فکر کردن، برنامه ریزی و لذت بردن به جای عجله در معاملات از طریق اضطراب از دست دادن تاکید می کند. در واقع جومو به عدم ترس اشاره دارد و بر مبنای لذت بنا شده است. در مقابل جومو در فارکس، مفهوم فومو قرار دارد که یک استراتژی کاملا مخالف است. فومو بر ترس از دست دادن تاکید می کند. معامله گران جومو با معامله گران فومو خصوصیاتی کاملا متفاوت دارند. این تفاوت از دیدگاه خاص آن ها نسبت به بازار و معاملات حاصل می شود. معامله گران فومو همواره ترس و اضطراب دارند و به جای داشتن اعتماد به نفس، اغلب به ناتوانی های خود نگاه می کنند. معامله گران جومو از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند و به استراتژی خود پایبند و جویای فرصت های مناسب برای معامله می باشند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه جومو در فارکس و تفاوت های آن با فومو ارائه می دهیم. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

ژورنال نویسی در فارکس

ژورنال نویسی در فارکس ابزاری در جهت بررسی و بهبود فعالیت های معامله گران می باشد. ژورنال نویسی چیست؟ آیا از ژورنال نویسی ترید شناختی دارید؟ ژورنال نویسی معاملات چگونه انجام می شود؟ ژورنال نویسی روزانه چه تاثیری در سرمایه گذاری دارد؟ نحوه ژورنال نویسی فارکس چگونه است؟
ممکن است در هر نوع کسب و کاری افرادی را مشاهده کرده باشید که از نحوه فعالیت خود در جهت بهبود عملکرد خود گزارش هایی تهیه می کنند. با بررسی این گزارش ها می توانند بر عملکرد خود به صورت عینی نظارت دقیق داشته باشند و آن را بهبود بخشند. ژورنال نویسی در فارکس نیز همین گونه است. یعنی معامله گران گزارشی از فعالیت معامله گری خود تهیه و آن را ارزیابی می کنند. ژورنال نویسی ترید به معامله گران کمک می کند که نقاط قوت و ضعف خود در معامله را بشناسند و ضعف ها را پوشش دهند. در ادامه مقاله مطالب بیشتری در زمینه ژورنال نویسی معاملات و همچنین نحوه ژورنال نویسی فارکس ارائه می دهیم.
خواهشمنديم نظرات و تجربیات خود در ژورنال نویسی در فارکس را برای ما بنویسید. در صورت وجود هر سوالی در این مورد می توانید با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.

شاخص قیمت

شاخص قیمت شاخصی است که میانگین تغییر قیمت یک محصول یا خدمات را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند.
شاخص قیمت چیست؟ چه چیزی را بررسی می کند؟ آیا شناختی از این شاخص دارید؟
برای مثال شما می خواهید قیمت محصولات را بین سال ٢٠١۵ و اکنون مقایسه کنید. در این مورد، سال ٢٠١۵ سال پایه نامیده می شود. همیشه برابر با ١٠٠ است. اگر قیمت ها در سال ٢٠١٩ به طور متوسط ​​۵ درصد افزایش یافته باشد، رقم شاخص بها ١٠۵ خواهد بود. به عبارت دیگر، نسبت به سال ٢٠١۵ افزایش قیمت ۵ درصدی داشته است. CBS شاخص های قیمت مختلفی را در Stateline منتشر می کند . شما می توانید از این شاخص ها به عنوان شاخصی برای محاسبه تعدیل قیمت خود استفاده کنید.
در ادامه مقاله با شاخص قیمت و انواع آن بیشتر آشنا می شوید. لطفا نظرات ارزشمند خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام می توانید با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

روش مارتینگل

مارتینگل یا روش ترید مارتینگل، یک سیستم سرمایه گذاری و استراتژی ترید پله ای است که در آن میزان سرمایه گذاری ها به طور مداوم پس از ضرر افزایش می یابد، یا اندازه موقعیت با کاهش اندازه سبد سهام افزایش می یابد. مارتینگل را یک ریاضیدان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ١٨ مطرح کرد. این استراتژی بر این فرض استوار است که تنها یک شرط یا تجربه خوب برای تغییر ثروت شما مورد نیاز است.
این تکنیک را می توان با سیستم ضد مارتین ژال مقایسه کرد که شامل نصف شدن شرط در هر بار ضرر در معامله و دو برابر شدن آن در هر بار سود می شود.
مارتینگل چیست؟ چه اطلاعاتی در مورد استراتژی مارتینگل و کاربرد آن در بازار فارکس دارید؟ تا به حال از این روش در معاملات خود بهره برده اید؟ در ادامه مقاله به این سوالات پاسخ دقیقی می دهیم.
جالب است بدانید که martingale در قمار کازینو نیز استفاده می شود اما این روش برای بازار فارکس بازدهی بیشتری دارد. درواقع روش مارتینگل یک سیستم برای تقویت شانس بازیابی خطوط از دست رفته است. این اساساً یک استراتژی است که ذهنیت ضرر زدایی را ترویج می کند که سعی می کند شانس شکستن را افزایش دهد ، اما همچنین احتمال ضررهای شدید و سریع را افزایش می دهد. معاملات بازار فارکس بیشتر مناسب این نوع استراتژی است تا معاملات سهام یا قمار باز گونه.
در صورت داشتن سوالی در زمینه روش martingale می توانید سوالات خود را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید .

95% شکست معامله گران

95% شکست معامله گران به چه دلیلی است؟ به نظر رقم عجیب و بالایی می آید 95% شکست معامله گران! بازار جذابی چون فارکس به دلیل سود بالا و در دسترس بودن هر روزه افراد زیادی را به سوی خود جلب می کند. اما این تنها دورنمای آن است. نباید تنها با دیدن افرادی که در دنیای معامله گری به سود خوب و بالا رسیده اند از خود ناامید شده و همه چیز را به گردن شانس بیاندازیم. این قبیل افراد قطعا روزهای سخت و بدور از سود را نیز تجربه کرده اند! شاید بسیاری از افراد نمی دانند که صرف علاقه به گرفتن سود بالا دلیل کافی برای ورود به بازار های مالی نمی باشد. افراد بدون در نظر گرفتن و یاد گرفتن و آموختن آنچه که برای معامله گری لازم است اقدام به ترید می کنند که خوب نتیجه آن آمار 95% شکست معامله گران خواهد بود.
اما برای آنکه بدانیم دلیل واقعی شکست 95 درصد معامله گران در چیست؟ تا پایان این مقاله که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس است همراه ما باشید تا با هم به این سوال بزرگ پاسخ دهیم. در این مقاله می خواهیم به مطالبی همچون علت شکست در فارکس، انواع شکست در فارکس، شکست در بازار فارکس، حد ضرر در فارکس، جبران ضرر در فارکس، مدیریت ضرر در فارکس، جلوگیری از ضرر در فارکس بپردازیم لذا با ما تا انتهای مقاله 95% شکست معامله گران همراه باشید. تا ببینیم چطور با مدیریت ضرر در فارکس به جلوگیری از ضرر در فارکس و در نهایت به ممانعت از شکست در بازار فارکس دست یابیم.

حراج معاملاتی

حراج معاملاتی چیست؟ چقدر با این مفهوم آشنایی دارید؟ آیا انواع حراج معاملاتی را می شناسید؟ برای موفقیت در هر حرفه ای قطعا باید با اصطلاحات و ابزارهای خاص آن حرفه آشنا بود در غیر اینصورت با موانع زیادی روبرو می شویم و همینطور مشکلات و سوالات بسیار که باید قبلا در مورد آنها می دانستیم. بازارهای مالی و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. دنیای معامله گری نیاز به علم و دانش بروز شده دارد و همینطور درک و یادگیری مفاهیم مرتبط با آن تا با کمک آنها بتوانیم به شناخت بهتر و کاملتری از بازار برسیم و نتیجه دلخواهمان را بگیریم.
در همین راستا قبلا از اینکه این مقاله را در وب سایت بروکر نیکس انتخاب کردید و مطالعه میفرمایید سپاسگزاریم. با ما همراه باشید تا با هم مفهوم حراج معاملاتی را بررسی کنیم.
عناوینی که در این مقاله در مورد آن بحث خواهد شد عبارتند از: حراج پیوسته، حراج ناپیوسته و حراج نماد معاملاتی

مارتینگل — معرفی و کاربردها

هرچند «مارتینگل» (Martingale) به معنی افسار اسب است ولی در ابتدای قرن ۱۸ در فرانسه، عبارت مارتینگل به استراتژی‌هایی گفته می‌شد که در شرط‌بندی‌ به کار می‌رفتند. یکی از ساده‌ترین مارتینگل‌ها، در بازی پرتاب سکه به کار می‌رفت. به این صورت که فرد بر سر این‌که نتیجه پرتاب سکه شیر یا خط است شرط‌بندی می‌کرد. اگر نتیجه پرتاب سکه شیر بود، مبلغ شرط‌بندی به او برگشت داده می‌شد ولی با مشاهده خط شرط را می‌باخت و مبلغی به او برنمی‌گشت.

در این بازی با باخت فرد مبلغ شرط‌بندی در دور بعدی دوبرابر می‌شد. به این ترتیب اگر او در مرحله دوم شرط را می‌برد، هزینه‌ای که در مرحله اول باخته بود به او برمی‌گشت؛ به این ترتیب شرط‌بندی یک بازی منصفانه تلقی می‌شد زیرا امکان بازگشت سرمایه‌گذاری قمارباز وجود داشت.

تاریخچه مارتینگل در تئوری احتمال

مفهوم مارتینگل در نظریه احتمال اولین بار توسط «لوی» (ماشین حساب مارتینگل Paul Lèvy) در سال ۱۹۳۴ معرفی شد هر چند این مفهوم در سال 1939 توسط «ویل» (Ville) به نام مارتینگل به کار رفت. تئوری مارتینگل بعدها توسط «دوب» (Joseph Doob) توسعه یافت. امروزه مارتینگل در تحلیل بازارهای مالی و بورس نقش حساسی دارد و پیش‌بینی الگوهای مالی به کمک مارتینگل و اقسام مختلف آن کاربرد زیادی دارد.

مفهوم و تعریف مارتینگل

در تئوری احتمال،‌ مارتینگل یک دنباله از متغیرهای تصادفی (فرآیند تصادفی) است که در هر بخش از زمان، میانگین مقدار متغیر تصادفی برای زمان بعدی در دنباله برابر با مقدار متغیر تصادفی در حال حاضر است، به شرطی که همه مقدارهای قبلی متغیر تصادفی مشخص باشند.

اگر $$X_1,X_2,\ldots$$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی باشند،‌ آنگاه برای هر زمان دلخواه مثل n دو شرط زیر برای مارتینگل برقرار است:

این قید نشان می‌دهد که امید-ریاضی برای متغیر تصادفی X وجود دارد.

منظور از $$E(X|Y)$$ امید-ریاضی شرطی است. پس مشخص است که متوسط متغیر تصادفی در زمان n+1 با آگاهی از مقدارش در مراحل قبلی یعنی $$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$$ ‌با مقدار در زمان حاضر (n) برابر است.

در نتیجه اگر تعریف‌های ۱ و ۲ (که در بالا به آنها اشاره شد) را با بازی شرط‌بندی مقایسه کنیم، خواهیم داشت:

  1. مبلغ سود یا زیان در بازی شرط‌بندی متناهی است.
  2. متوسط مبلغ سود یا زیان بازی در زمان n+1‌ با توجه به مبلغ‌های شرط‌بندی شده قبلی برابر است با سود یا زیان مرحله قبل.

در نتیجه چنین بازی منصفانه است.

مثال 1

فرض کنید دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی $$U_1,U_2,\ldots$$ مستقل با میانگین صفر داشته باشیم. مجموع این متغیرهای تصادفی یک مارتینگل محسوب می‌شود. زیرا:

اگر $$X_n=\sum_^n U_i$$ باشد، آنگاه مشخص است که

زیرا امید-ریاضی برای U‌ها موجود است. حال برای نشان دادن برقراری رابطه ۲ داریم:

از آنجایی که آگاهی از $$U_1,U_2,\ldots,U_n$$ در قسمت امید-ریاضی شرطی همان آگاهی از $$X_n$$ است در نتیجه رابطه ساده‌تر می‌شود.

از آنجایی که $$U_i$$‌ها مستقل هستند امید-ریاضی شرطی برداشته شده و تنها امید-ریاضی باقی خواهد ماند.

تساوی آخر با توجه به این که امید-ریاضی متغیر تصادفی U برابر با صفر است، نوشته شده.

مثال 2

به عنوان استراتژی بازی پرتاب سکه، اگر شانس مشاهده شیر یا خط برابر با $$\frac$$ باشد، آنگاه بازی عادلانه است. به این معنی که میزان برد یا باخت‌ها، یک مارتینگل را تشکیل می‌دهد.

طبق مثال قبل با فرض اینکه نتایج پرتاب سکه مستقل از هم باشند، اگر متغیر تصادفی $$U_i$$ را میزان دریافت از بازی در مرحله iام در نظر بگیریم، مقدار ۱ را با احتمال $$p$$ و مقدار ۱- را با احتمال $$(1-p)$$ خواهد داشت.

از آنجایی که نتایج پرتاب‌های سکه مستقل از یکدیگر هستند باید صفر بودن امید-ریاضی برای Uها چک شود. براین اساس اگر $$p=\frac$$ باشد بازی منصفانه است.

پس $$X_n$$ درآمد فرد از بازی در مرحله nام خواهد بود که مجموع U‌ها است.

از طرفی، امید-ریاضی برای U برابر خواهد بود با:

برای اینکه شرایط مثال قبل وجود داشته باشد، باید این امید-ریاضی برابر با صفر باشد. در نتیجه $$p=\frac$$ خواهد بود.

نکته: اگر $$X_1,X_2,\ldots$$ یک مارتینگل باشد، خواهیم داشت:

شکل‌های دیگر از مارتینگل

بسته به اینکه شرط دوم مارتینگل به صورت بزرگتر یا کوچکتر نوشته شود، «زبَرمارتینگل» (Super-Martingale) و یا «زیرمارتینگل» (Sub-Martingale) بوجود می‌آیند.

زبَرمارتینگل

در این حالت شرط ۲ برای مارتینگل به صورت زیر درخواهد آمد.

اگر بازی شرط‌بندی با استراتژی زبَرمارتینگل انجام شود، مثل این خواهد بود که بازی شرط‌بندی به ضرر بازی‌کن است. زیرا متوسط درآمدش از بازی کمتر از سرمایه‌ای است که در آن صرف کرده.

از خصوصیات زبَرمارتینگل می‌توان به رابطه زیر اشاره کرد:

$$E(X_1)\geq E(X_2)\geq \ldots\geq E(X_n)\ldots$$

این نامساوی‌ نشان می‌دهد که متوسط متغیرهای تصادفی با افزایش زمان افزایش می‌یابد. یعنی بازی‌کن برای آنکه در بازی باقی بماند باید به طور متوسط پول بیشتری در آن شرط‌بندی کند.

زیرمارتینگل

در این حالت شرط ۲ برای مارتینگل به صورت زیر درخواهد آمد.

با شرکت در بازی با استراتژی زیرمارتینگل، بازی‌کن نفع می‌برد. زیرا متوسط درآمدش از بازی بیشتر از سرمایه‌ای است که در آن صرف کرده.

در زیرمارتینگل داریم

$$E(X_1)\leq E(X_2)leq \ldots\leq E(X_n)\ldots$$

این نامساوی‌ نشان می‌دهد که متوسط متغیرهای تصادفی با افزایش زمان کاهش می‌یابد. یعنی بازی‌کن با باقی‌ماندن در بازی به طور متوسط پول کمتری در آن شرط‌بندی می‌کند.

مثال 3

اگر براساس مثال 2 عمل کرده باشیم، در صورتی که $$p\leq\frac$$ بازی به ضرر فرد (ابرمارتینگل) و با $$p\geq\frac$$ بازی به سود فرد (زیرمارتینگل) خواهد بود.

مثال 4

فرض کنید، $$X_1,X_2,\ldots$$ یک مارتینگل باشد. آنگاه $$X_1^2,X_2^2,\ldots$$ یک زیرمارتینگل است. زیرا براساس نامساوی جنسن می‌دانیم:

با استفاده از همین خاصیت برای دنباله‌ $$X_1^2,X_2^2,\ldots$$ داریم:

زیرا اطلاع از $$X_1^2,X_2^2,\ldots,X_n^2$$ به معنی اطلاع از $$X_1,X_2,\ldots,X_n$$ است.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

راهنمای کامل کار با صرافی OKEx برای مبتدیان!

آموزش استفاده از صرافی okex

در دنیای صرافی های ارزهای دیجیتال، صرافی OKEx طیف گسترده ای از جفت های معاملاتی و قابلیت معامله مستقیم با ارزهای سنتی را ارائه می‌دهد. صرافی OKEx هم چنین با ارائه معاملات آتی، در مسیر توسعه بازار اوراق مشتقه ارزهای دیجیتال قدم های بزرگی برداشته است. هرچند دسترسی به این صرافی به دلیل دستورالعمل های ستختگیرانه کاربران، محدود می‌باشد.

صرافی OKEx محصولی از صرافی OKCoin و حاصل ایده های استار ژو می‌باشد. نسبت صرافی OKEx به OKCoin همانند کوین بیس به GDAX می‌باشد و هردوی این صرافی ها در خدمت گروه های مختلفی از سرمایه گذاران می‌باشد. صرافی های OKEx و GDAX دارای ابزار و قابلیت هایی برای معامله کنندگان ارزهای دیجیتال می‌باشند.

صرافی OKEx در سال ۲۰۱۴ در چین تاسیس شد و دومین صرافی ارز دیجیتال در جهان از لحاظ حجم معاملات می‌باشد. فقط حجم معاملات روزانه بخش معاملات آتی بیت کوین این صرافی حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. صرافی OKEx همانند بایننس، اخیرا به مالت جزیره حامی کریپتو نقل مکان کرده است.

چه کشورهایی می‌توانند در صرافی OKEx به انجام معاملات بپردازند؟

در حال حاضر صرافی OKEx برای شهروندان هنگ کنگ، کره شمالی، کوبا، ایران، کریمه، سودان، مالزی، سوریه، آمریکا، بنگلادش، اکوادور، بولیوی و قرقیزستان در دسترس نمی‌باشد.

این کشورها یا در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند و یا به نوعی از حضور در پلتفرم های معاملاتی ممنوع شده اند.

در خصوص آمریکا نیز باید خاطرنشان کرد که حوزه ارزهای دیجیتال هم چنان در زمینه قانونگذاری وضعیت مشخصی ندارد. مسأله موجود در آمریکا این است که آیا باید ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار دسته بندی کرد یا خیر، در نتیجه مسائل هر ارز دیجیتال به طور مجزا تصمیم گیری می‌شود. بنابراین اگر صرافی هایی که چندین کوین ارائه می‌دهند (که تقریبا تمام صرافی ها را شامل می‌شود) اقدامات لازم برای جلوگیری از حضور شهروندان آمریکایی در صرافی های خود را اتخاذ نکنند، در معرض تصمیمات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار می‌گیرند.

این امر باعث شده است که توسعه دهندگان توکن ها تصمیم بگیرند تا شهروندان آمریکایی را از ICO ها خارج کنند زیرا ممکن است توکن آنها در آینده به عنوان اوراق بهادار شناخته شود و ICO مورد نظر نیز به عنوان فروش غیرقانونی اوراق بهادار در نظر گرفته شود.

تصمیم صرافی OKEx مبنی بر خارج کردن آمریکا و کشورهایی با وضعیت قانونی مورد بحث، نسبت به تصمیم سایر صرافی ها، محافظه کارانه تر می‌باشد. این موضوع لزوما نکته منفی قلمداد نمی‌شود.

ایجاد حساب در صرافی OKEx

اگر در کشورهای مورد تایید صرافی OKEx زندگی می‌کنید، اولین قدم در این پلتفرم ایجاد حساب می‌باشد.

صفحه ثبت نام بسیار ساده است. صرافی OKEx بار دیگر در این صفحه به شما یادآوری می‌کند که در کشورهای ممنوع نباشید و سپس از شما آدرس ایمیل یا شماره تلفن به عنوان نام کاربری درخواست می‌کند. در این مرحله، رمز عبور نیز ایجاد می‌شود و باید طی ۶۰ ثانیه، ایمیل خود را برای کد ورودی بررسی کنید.

OKEX Signup

صرافی OKEx چندین سطح تایید هویت ارائه می‌دهد که هرکدام دارای پیش نیازهای مخصوص به خود می‌باشد. تایید هویت سطح یک، دسترسی به اکثر بخش های سایت صرافی OKEx را با محدودیت تراکنش ۲ هزار دلار ارائه می‌دهد و از شما فقط ملیت، اسم کاربری و شماره شناسایی را درخواست می‌کند. تایید هویت سطح دو نیز دسترسی به تمام عملکردهای معاملاتی با محدودیت معاملات ۲۰۰ هزار دلاری را ارائه می‌دهد. این سطح تایید هویت از شما یک عکس از خودتان و موارد مختلف شناسایی را درخواست می‌کند. تایید هویت سطح سه نیز محدودیت تراکنش را تا ۵۰۰ هزار دلار افزایش می‌دهد و تایید هویت ویدیویی از شما درخواست می‌کند.

اگر در فرآیند ایجاد حساب با مشکل یا مانعی مواجه شدید، صرافی OKEx، راهنمای جامع و پشتیبانی امور مشتریان به کاربران ارائه می‌دهد.

نحوه انجام معاملات در صرافی OKEx

بدون ایجاد حساب نمی‌توانید صفحه معاملاتی صرافی OKEx را مشاهده کنید اما با دسترسی به گزینه نمودارها (Charts) در قسمت بالای صفحه می‌توانید از تعداد معاملات باخبر شوید. این نمودارها بر اساس جفت های معاملاتی شامل تتر، بیت کوین، اتر و کوین اصلی این صرافی یعنی OKB مرتب سازی شده اند. صرافی OKEx هم چنین معاملات آتی و شاخص های مفید برای کوین های منتخب را نشان می‌دهد.

صرافی OKEx در قسمت سوال های رایج، معرفی کوتاهی از دسته بندی های معاملاتی اصلی را ارائه می‌دهد. برای شناخت از تنوع ویژگی های معاملاتی که صرافی OKEx ارائه می‌دهد، مطالعه این بخش می‌تواند سودمند باشد.

در قسمت بالای سایت، چند گزینه برای انجام معاملات مشاهده خواهید کرد که عبارتند از:

نمودارها: در این بخش، نمودارهای معاملاتی دقیق برای هر ارز دیجیتال نشان داده خواهد شد.

تبدیل ارز سنتی به توکن: این بخش به شما امکان خواهد داد تا بعضی از ارزهای دیجیتال را به صورت مستقیم با استفاده از ارزهای سنتی خریداری کنید.

معاملات آتی: این بخش به شما امکان می‌دهد تا به خرید یا فروش استقراضی ارزهای دیجیتال بپردازید. برای استفاده از این بخش، ابتدا باید به چند سوال پاسخ بدهید تا مشخص کنید که از نحوه کار این بخش مطلع هستید.

معاملات توکن ها: بخش معاملات کریپتو به کریپتو می‌باشد.

تبدیل ارز سنتی به توکن ها

صرافی OKEx، سیستم معاملاتی تقریبا غیرمرسوم C2C (مصرف کننده به مصرف کننده) را ارائه می‌دهد که نحوه عملکرد آن بسیار مشابه با تبادل های فرابورس می‌باشد. در صرافی OKEx، معاملات می‌توانند بین کاربران و تعیین قیمت خود در پورتال ایمن انجام شوند. برداشت ها نیز در بازار C2C ارائه می‌شوند که از قسمت تبدیل ارزهای سنتی به توکن ها می‌توانید به این بخش دسترسی پیدا کنید.

اگر صفحه تبدیل ارزهای سنتی به توکن ها را باز کنید، فهرستی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده را در قسمت چپ صفحه، و نمودار قیمت و گزینه خرید یا فروش با قیمت مشخص را در سمت راست صفحه مشاهده خواهید کرد.

تبدیل ارز سنتی به توکن ها

در قسمت بالای قیمت ها، گزینه انتخاب معامله کنندگان معتبر و معامله کنندگان معمولی را می‌توانید انتخاب کنید.

معاملات توکن ها

بخش اصلی تمام صرافی ها، بازار معاملات توکن با توکن می‌باشد. صرافی OKEx دارای فهرستی از توکن های متنوع می‌باشد و از لحاظ تعداد با اکثر صرافی های مهم قابل مقایسه است و جفت های معاملاتی بیت کوین، اتر، بیت کوین کش و تتر ارائه می‌دهد. این پورتال هم چنین دارای بخش “محبوب ها” برای رصد توکن های مورد علاقه می‌باشد.

معاملات توکن ها

طراحی این بخش نیز ساده اما چشم نواز است. پنجره ای همراه با گزینه های خرید و فروش و هم چنین اطلاعات قیمت و حجم معاملات در قسمت پایین این پنجره وجود دارد. نموداری در قسمت راست صفحه اصلی وجود دارد که پیشنهادها و درخواست های اخیر را نشان می‌دهد.

اگر از فهرست “نمودارها” به صفحه معاملات دسترسی پیدا کرده اید، می‌توانید این صفحه را به صورت فول اسکرین یا تمام صفحه درآورید، در این صورت طراحی بزرگتر و پیشرفته تری ارائه می‌شود.

طرح پیشرفته تر

معاملات آتی

صرافی OKEx از تمام معامله کنندگان معاملات آتی درخواست می‌کند تا توافقنامه کاربران را مطالعه کرده و با آن موافقت کنند. این موضوع به دلیل پیچیدگی نسبی و ریسک بالای بازار اوراق مشتقه ارز دیجیتال می‌باشد. استفاده از لوریج می‌تواند به معنای کسب سود یا ضرر بسیار زیاد در کوتاه مدت باشد و صرافی OKEx نیز از روش خود دست کشیده است تا اطمینان حاصل کند که کاربران کاملا متوجه شده اند که از معاملات توکن به توکن استاندارد به دنیای کاملا جدیدی وارد می‌شوند.

صرافی OKEx از ۸ کوین برای معاملات آتی پشتیبانی می‌کند که عبارتند از: بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، XRP، بیت کوین گلد و EOS.

کارمزدهای صرافی OKEx

کارمزدهای خدمات صرافی OKEx برای چنین ویژگی های متنوعی بسیار مناسب است.

کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) صرافی OKEx برای تمام معاملات توکن به توکن، ۰.۱ درصد است. معاملات ارزهای سنتی تا فوریه ۲۰۱۸ معاف از کارمزد بودند اما تا ماه می، ساختار کارمزد جدیدی معرفی نشده است.

کارمزد معاملات آتی بر حسب توکن استفاده شده، تعیین می‌شود. کارمزد میکر، تیکر و تسوبه ۰.۰۱۵ درصد است. معاملات آتی لایت کوین دارای کارمزد میکر ۰.۰۲۵ درصد و کارمزد تیکر ۰.۰۷۵ درصد و کارمزد تسویه ۰.۰۵ درصد است. اتریوم، اتریوم کلاسیک و بیت کوین کش همگی دارای کارمزد میکر ۰.۰۲۵ درصد، کارمزد تیکر ۰.۰۷۵ درصد و کارمزد تسویه ۰.۰۵ درصد می‌باشند.

صرافی OKEx هم چنین دارای ساختار تخفیف کارمزد بر حسب حجم معاملات می‌باشد. تخفیفات به صورت روزانه از حجم معاملات ۳۰ روزه و هم چنین همراه با سطوح برداشت محاسبه می‌شود.

این سطوح از کمتر از ۶۰۰ بیت کوین با کارمزد میکر ۰.۱۵ درصد و کارمزد تیکر ۰.۲ درصد تا بیش از ۱۲۰ هزار بیت کوین با کارمزد میکر ۰.۰۲ درصد و کارمزد تیکر ۰.۰۵ درصد متفاوت است. ساختار تخفیفی مشابهی نیز برای معامله کنندگان معاملات آتی وجود دارد که به طور مجزا از تراکنش های بازار نقدی محاسبه می‌شود. این سطوح از کمتر از ۱۰ هزار بیت کوین تا بیش از ۳۰۰ هزار بیت کوین متفاوت می‌باشند.

آیا صرافی OKEx ایمن است؟

اطلاعات زیادی در خصوص مکانیزم های امنیتی در سایت صرافی OKEx وجود ندارد. هنگام ایجاد حساب می‌توان تایید هویت دو مرحله ای را تنظیم کرد و صرافی OKEx دستورالعمل های دقیقی برای تغییر رمز عبور ارائه می‌دهد، اما جزییات طرح امنیتی صرافی OKEx مخفی است. با در نظر گرفتن این موضوع که مدام پیام کشورهای ممنوع در این صرافی نشان داده می‌شود، این مورد تا حدودی عجیب است.

در اکتبر سال ۲۰۱۷، هکرها توانستند به بعضی از حساب های صرافی OKEx دسترسی پیدا کنند. بیانیه صرافی OKEx در این خصوص اذعان داشت که نفوذ به حساب های قربانیان حملات فیشینگ، به خاطر وجود نقطه ضعف در سیستم امنیتی صرافی OKEx نبود.

این صرافی در به روزرسانی خود بیان کرد:

اخیرا دسترسی های غیرعادی به چند حساب صرافی OKEx انجام شده است. به دلیل سیستم امنیتی صرافی OKEx، تمام برداشت ها ناموفق بودند. هرچند تراکنش ها پرهرج و مرج بودند و منجر به ضرر قابل توجهی شدند.

صرافی OKEx دلایل منجر به نفوذهای امنیتی را نگهداری نامناسب رمز عبور، آلوده شدن رایانه های شخصی به بدافزارها یا ورود به حساب از رایانه های عمومی اعلام کرد و گفت سایر پلتفرم ها با مشکلات امنیتی مواجه شدند و رمز عبور حساب صرافی OKEx کاربران با رمز عبور حساب کاربران در این پلتفرم ها یکسان بوده است.

برای جلوگیری از نفوذهای امنیتی آینده، صرافی OKEx توصیه می‌کند که از تایید هویت دو مرحله ای استفاده کنید.

توکن OKB

توکن اصلی صرافی OKEx، توکن OKB می‌باشد و برای تشویق کاربران به انجام معاملات در پلتفرم OKB عمل می‌کند، در حالی که این شرکت در حال توسعه بلاک چین خود می‌باشد. موجودی کل این توکن ۱ میلیارد می‌باشد که ۷۰ درصد آن مسدود می‌باشد. این صرافی ۵۰ درصد کارمزد هفتگی خدمات خود را در روز جمعه بین دارندگان OKB توزیع می‌کند. مقدار کارمزد توزیع شده بر اساس تعداد توکن های OKB در اختیار کاربران می‌باشد.

توکن OKB به معامله کنندگان صرافی OKEx مزایای خاصی نظیر تخفیف در کارمزد خدمات ارائه می‌دهد. بدین ترتیب، توکن OKB بسیار مشابه با توکن BNB بایننس می‌باشد.

هدف کلی پروژه توکن OKB، ایجاد شبکه جهانی از دارایی های معاملاتی ارز دیجیتال می‌باشد.

صرافی OKEx در این خصوص گفت:

توکن OKB به عنوان توکن اصلی عمل می‌کند و به تیم های جهانی بلاک چین امکان دهد تا در ساخت صرافی جهانی مشارکت کنند.

شرکای جهانی صرافی OKEx چیست؟

شرکای جهانی صرافی OKEx یک برنامه بازاری از جانب صرافی OKEx می‌باشد. این سیستم حول حفظ و معرفی توکن OKB می‌باشد، به طوری که پاداش ها به صورت جوایز ویژه و پاداش های OKB توزیع می‌شود.

چشم انداز برنامه شرکای جهانی صرافی OKEx بسیار گسترده است. این برنامه فقط شامل داشتن ۵ هزار توکن OKB و معرفی ۵۰ نفر در هر ماه به سایت می‌باشد. پاداش این امر، ۳۰ درصد از کارمزد معاملات های ۶ ماه آتی افرادی است که به سایت معرفی کرده اید.

صرافی OKEx در وبسایت خود اذعان داشت:

ما به دنبال شرکای جهانی با نفوذی همانند خود شما می‌باشیم تا به ما در مأموریت گسترش فناوری بلاک چین بپیوندید. ما در حال ایجاد کردن اکوسیستم بلاک چین می‌باشیم. این سیستم، ما را به جامعه های سراسر جهان متصل می‌کند. ما در ارتقای گسترش این برنامه به کمک شما نیاز داریم. در عوض، مقدار قابل توجهی پاداش در ازای تلاش های خود به دست خواهید آورد. آیا علاقه دارید که به ما بپیوندید؟ پس همین امروز اقدام کنید.

بلاک چین کپیتال OK چیست؟

بلاک چین کپیتال OK (یا همان OK Blockchain Capital) واحد سرمایه گذاری پلتفرم OKEx می‌باشد. این بخش تجاری از شرکا درخواست می‌کند که در پروژه های بلاک چین شرکت کنند و خدمات کمکی نظیر مشاوره، فناوری، منابع و سرمایه ارائه دهند. این روش، مسیر ثبت وایت پیپر و احتمالا ثبت توکن در پلتفرم OKEx می‌باشد. بلاک چین کپیتال OK مدعی است که حداقل ۱۰۰ میلیون دلار برای محصولات و خدمات فناوری بلاک چین کنار گذاشته است.

نتیجه گیری

پلتفرم OKEx از طیف گسترده ای از ابزار معاملاتی برای هر سطحی از نیاز سرمایه گذاری بهره می‌برد. هر دو گروه تازه واردان به عرصه ارز دیجیتال و معامله کنندگان حرفه ای با نکات سودمندی در صرافی OKEx مواجه خواهند شد.

رابط کاربری صرافی OKEx طراحی مناسبی دارد و گزینه های معاملاتی بسیار زیادی ارائه می‌دهد. این رابط کاربری ممکن است برای مبتدیانی مقداری پیچیده باشد زیرا این کاربران کار خود را با صرافی هایی نظیر بایننس شروع کرده اند که گزینه های معاملاتی بسیار زیادی همچون صرافی OKEx ارائه نمی‌دهند و صفحه معاملات ساده ای دارند.

متاسفانه به دلیل قوانین صرافی OKEx در خصوص ملیت و ایجاد حساب، بخش اعظمی از سرمایه گذاران در حال حاضر نمی‌توانند در این صرافی حضور داشته باشند. صرافی OKEx کار خود را در چین آغاز کرد که رابطه دوگانه عشق و تنفر نسبت به ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های غیرمتمرکز دارد، اما در آمریکا با احتیاط بیشتری به فعالیت های خود ادامه می‌دهد.

قانونگذاری ارزهای دیجیتال در سراسر جهان در مراحل اولیه خود قرار دارد و کاملا مشخص نیست که این قانونگذاری ها در بازارهای مهم نظیر آمریکا یا کشورهای در حال توسعه به کدام سمت پیش خواهد رفت. در حال حاضر یا حداقل تا وقتی ماشین حساب مارتینگل که آب های قانونگذاری از آسیاب بیافتد، رعایت احتیاط می‌تواند بهترین اقدام باشد.

علاوه بر این، صرافی OKEx بسیار بزرگ است و دومین صرافی ارز دیجیتال جهان از لحاظ حجم معاملات می‌باشد. به همین دلیل نمی‌تواند ریسک زیادی را بپذیرد، اما قابلیت این را دارد که با ریسک هایی که قبول می‌کند، بر سیاست های آینده این عرصه تاثیرگذار باشد.

به طور کل، صرافی OKEx ویژگی های بسیار زیادی به این عرصه ارائه می‌دهد اما امکان استفاده از این ویژگی ها را ارائه نمی‌دهد. شاید این موضوع را برای اقدامات بلندمدت خود کنار گذاشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا